تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

انیمیشن

خانه انیمیشن ایران – خانه ای برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران را حمایت می کند. خانه انیمیشن سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد. هدف اصلی در خانه انیمیشن توانمند…