تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

اینترانت ملی ایران

اینترنت ملی به بن‌بست رسید

پروژهای به نام اینترانت کشوری که در دنیا دارای طرح و سرنوشت مشخص و واضحی است، در ایران با سرنوشتی معلق و نهایتی پر از ابهام مواجه است. پروژه اینترانت کشوری که طرح آن با نام اینترنت ملی کلید خورد و در این سال‌ها نام‌های مجزایی را به خود…