تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

بازارهای شبکه‌ای

ساختار کسب و کار پلتفرمی و کاربردهای آن

پلتفرم‌ها برای محقق‌کردن این تبادل، شبکه‌‌ای بزرگ و مقیاس‌پذیر ایجاد می‌کنند که متشکل است از کاربرها، و منابعی که باید در موقع نیاز در دسترس باشند. این پلتفرم‌ها بازارهای شبکه‌ای و انجمن‌هایی ایجاد می‌کنند که به کاربران اجازه‌ی تبادل و…