تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

بحران بانکی

واقعیت هایی از بحران شبکه بانکی کشور

رییس جمهور امروز پس از پایان نشست سران قوا در صحبت های کوتاهی با رسانه ها درباره بحران شبکه بانکی نکاتی گفت که این اظهارات جدی ترین موضع گیری درباره بحران شبکه بانکی در این سطح از حاکمیت تاکنون بوده است . ریس جمهور امروز تلویحا با رد امکان…