تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

تجارن

آموزش بهینه سازی سایت – مشتریان و رقبا (قسمت چهارم)

مشتریان چه کسانی هستند و چه می خواهند طبقه بندی مخاطبین بخشی از هر تجارت است و مهمترین آن اشتباه نکردن است. بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو در حقیقت بخشی از تجارت شما هستند مهمترین سئوالات در این مرحله اینها هستند