تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

توریسم

مالزی اگر ایران بود، چه می کرد؟

گردشگری، درخت های پالم، کاکائو و معادن قلع؛ این ها تنها چیزهایی است که منابع درآمدی کشور مالزی را تشکیل می دهد.مالزی هیچ چیز دیگری ندارد. معادن قلع این کشور یک صدم معادن یکی از شهرهای ایران هم نمی شود و درخت های پالم و درخت های کاکائو در…