تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

مصرف برق

پریزی که دوشاخه را به بیرون پرت می کند

برای سال ها طرفداران محیط زیست هشدار می دانند که قطعات الکترونیک خود را پس از استفاده از پریز برق بکشید، حتی زمانی که آن ها خاموش هستند. زمانی ک شاید دستگاهی به برق متصل باشد حتی زمان که خاموش است، دارد برق مصرف می کند و هزینه ی اضافی را…