تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

پارس آنلاین

های‌وب پارس آنلاین را خرید

شرکت اینترنتی های‌وب، شرکت اینترنتی پارس آنلاین را خرید. به گزارش مجله تکنولوژی روز مطابق توافقی که روز شنبه ششم آبان ماه جاری میان دو شرک صورت گرفت، مقرر شد سهام شرکت پارس آنلاین تماما به شرکت های‌وب منتقل گردد و بدین ترتیب از…