تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

business

چرا شرکت ها از کسب و کار مبتنی بر پلتفرم (زنجیره تامین دیجیتال)، قلبا فراری هستند؟

تحقیقات گسترده در سراسر دنیا نشان داده شده است که با وجود آنکه بسیاری از افراد می دانند که آینده از آن کسب و کار های مبتنی بر پلتفرم است،بسیاری از مدیران از آن فراری هستند.

اگر کسی از ایده شما کسب اعتبار کند، چه باید کرد؟

فرض کنید در محل کار خود ایده ای را با ذکاوت خود مطرح می کنید. این ایده با مقاومت مواجه می شود و موردقبول واقع نمی گردد. بعد از مدتی، یک همکار یا مدیر ایده شما را با کلمات خود بازنویسی و تصحیح می کند. در این حالت از ایده او در شرکت شما…